• Lorem ipsum

Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

alcohol-tester.nl is eigendom van Vandeputte Medical.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VANDEPUTTE MEDICAL B.V. & VANDEPUTTE MEDICAL N.V.

 

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING

 1. Onder Vandeputte Medical B.V. resp. Vandeputte Medical N.V. wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ofwel de besloten vennootschap Vandeputte Medical naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein in Nederland, ofwel de naamloze vennootschap Vandeputte Medical naar Belgisch recht, gevestigd en kantoorhoudend te Edegem in België, naar gelang de vennootschap met wie een koopovereenkomst wordt afgesloten, beiden hierna genoemd: “leverancier”.
 2. Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden begrepen degene met wie koopovereenkomsten tot levering van zaken en/of diensten worden gesloten, incl. via de website zie Art.5.1.
 3. Indien “aanvullende” voorwaarden voorkomen op de website, bijv. bij bepaalde downloads, dan hebben in geval van verschillen deze voorrang op deze algemene voorwaarden, tenzij anders bepaald.
 4. In geval “bijzondere” voorwaarden van toepassing zijn zoals de “Onderhouds- en Service Voorwaarden” bij onze Serviceovereenkomst, dan gelden bij voorrang deze bijzondere voorwaarden op onderhavige algemene voorwaarden die dan ter aanvulling gelden in geval van leemtes.

 

ARTIKEL 2: ALGEMEEN/TOEPASSING

 1. Deze voorwaarden zijn met uitsluitsel en verwerping van alle andere voorwaarden van kopers van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten (inclusief vervolgorders) tussen leverancier en de koper.
 2. Afwijkende voorwaarden gelden slechts eenmalig en maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen leverancier en de koper voor zover die voorwaarden of bedingen door de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten van leveranciers, waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.

 

ARTIKEL 4: EIGENDOMMEN VAN TEKENINGEN E.D./INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De door of vanwege leverancier of fabrikant verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. blijven haar eigendom, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. De koper wordt geacht bekend te zijn met de industriële eigendomsrechten van leverancier ter zake van de voor de overeenkomst relevante producten en andere gelieerde zaken en hij zal geen handelingen verrichten die strijdig zijn met deze rechten.
 3. Informatie en afbeeldingen op de website m.b.t. de aanbiedingen en kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en vermeld. De leverancier garandeert deze overeenstemming. Afwijkingen hierop kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of de ontbinding, eerder tot een kosteloze aflevering van het ontbrekende product ter vervanging.

 

ARTIKEL 5: OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de leverancier een opdracht aanvaard heeft. In geval van aankoop op de webshop komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de leverancier een orderbevestiging per e-mail aan de koper heeft verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres na diens bestelling. Partijen komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zoals hierboven vermeld). Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet hier niets aan af. De elektronische bestanden van de leverancier gelden hierbij minstens als vermoeden van bewijs.
 2. De opdracht behoeft geen minimum waarde te vertegenwoordigen. De leverancier behoudt zich echter het recht voor orders af te wijzen op grond van te gering volume.
 3. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van leverancier binden leverancier uitsluitend door een schriftelijke bevestiging.
 4. De inhoud van de overeenkomst strekt niet verder dan de levering die uitdrukkelijk in de aanbieding wordt genoemd of is omschreven, waarbij de opdrachtaanvaarding prevaleert.
 5. Veranderingen c.q. wijzigingen in de opdracht dienen voor de opdrachtaanvaarding schriftelijk aan de leverancier te worden meegedeeld. De wijzigingen in de opdracht zijn slechts van kracht indien deze door de leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

 

ARTIKEL 6: OFFERTES/PRIJZEN

 1. Indien er niet schriftelijk anders is overeengekomen of door de leverancier in aanbiedingen of offertes schriftelijk anders is aangegeven, gelden de prijzen vanaf de dag van de aflevering, inclusief het recht op prijsverhoging indien de fabrikant dit oplegt, en exclusief omzetbelasting, verpakkings-, transport-, verzekerings,- alsmede de overige kosten op grond van deze algemene voorwaarden.
 2. Prijsaanbiedingen blijven gedurende dertig dagen bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en vervallen indien niet binnen die termijn wordt aanvaard.
 3. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen. Indien na verkoop van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is de leverancier gerechtigd deze geheel of gedeeltelijk door te berekenen.

 

ARTIKEL 7: ZEKERHEIDSSTELLING

Leverancier is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, om te verlangen dat de koper ter zake van een opdracht vooruitbetaalt of op andere wijze zekerheid stelt. Daarnaast is de leverancier gerechtigd ook voor toekomstige leveringen van de koper zekerheid te verlangen.

 

ARTIKEL 8:BETALING

 1. De koper zal het gehele door hem verschuldigde bedrag, of in geval van vooruitbetaling het restant daarvan, contant of middels storting of overmaking, binnen dertig dagen na factuurdatum aan leverancier voldoen tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 2. Indien op de internetsite de betaling met creditcard als betaaloptie is aangegeven of de leverancier deze betaalwijze als enige mogelijkheid voorschrijft, dan zijn hierop bijkomend de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Eventuele kosten worden vermeld op de webshop. De leverancier is geen partij tussen de koper en de kaartuitgever.
 3. Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt voldoet, dan wel indien de koper surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard is de koper van rechtswege in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van de leverancier, waaronder begrepen de koopsom, onmiddellijk opeisbaar tot het volle bedrag terwijl de leverancier tevens per datum waarop de koper in gebreke is, aanspraak heeft op vergoeding van vertragings- of verwijlrente over de periode liggend tussen 30 dagen na factuurdatum en de datum van ontvangst van de kooppenningen door leverancier. Als rentepercentage geldt voor Nederland het op datum van verzuim van de koper geldende officieel promessedisconto van de Nederlandsche Bank, te verhogen met 2%, en voor België de van toepassing zijnde hoogst mogelijke intrestvoet zoals voorzien in de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In geval van betaling in vreemde valuta is de leverancier gerechtigd mogelijke nadelige koerswijzigingen aan de koper in rekening te brengen.
 4. Alle buitengerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigd bedrag, met een minimum van € 250,00.
 5. Iedere betaling door de koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en kosten. Vervolgens dat voldoening van de hoofdsom dan wel in mindering te brengen op de in hoofdsom openstaande vorderingen.
 6. De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke de leverancier aan de koper krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
 7. Reclame of klachten m.b.t. zaken schorst de betalingsverplichting niet op.

 

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De eigendom van de door leverancier geleverde zaken gaat eerst op de koper over na volledige betaling door de koper van hetgeen hij uit hoofde van zijn overeenkomsten met leverancier en/ of deze Algemene Voorwaarden verschuldigd is. De leverancier is, in geval zij gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, gerechtigd de geleverde zaken in haar macht te brengen door o.a. het betreden van het terrein/magazijn van de koper.
 2. Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, vervreemden, belenen, verhuren, of op welke wijze of titel ook uit zijn macht brengen, behoudens het bepaalde in artikel 9 lid 3.
 3. Het is de koper toegestaan om de zaken binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden met dien verstande dat, totdat de koper de zaken volledig heeft betaald en de overige verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomsten met leverancier en/of deze Algemene Voorwaarden is nagekomen, de leverancier in de rechten treedt van de koper jegens diens afnemer(s). Onder voormelde rechten zijn uitdrukkelijk begrepen alle vorderingen en eventuele (toekomstige) aanspraken wegens schade en verlies van de zaken. De koper draagt nu voor alsdan en voor zover nodig deze rechten aan de leverancier over, welke overdracht de leverancier aanvaardt.
 4. In aanvulling op het in het eerste lid genoemde eigendomsvoorbehoud, behoudt de leverancier zich op de in eigendom aan de koper geleverde zaken een pandrecht voor tot de voldoening van alle (toekomstige) vorderingen die de leverancier, buiten koopovereenkomsten of soortgelijke overeenkomsten heeft of zal krijgen op de koper. De koper verbindt zich om op het eerste daartoe strekkend verzoek van leverancier mee te werken aan het laten opstellen van een authentieke akte, dan wel het laten registreren van een akte in dat kader.
 5. In geval de koper niet tijdig en/of niet geheel betaalt, alsmede in geval van aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de koper, is de leverancier gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de door haar aan de koper geleverde zaken op eerste vordering terug te nemen. De koper zal de leverancier in voorkomend geval in staat stellen en haar machtigen nu voor alsdan om de zaken terug te nemen.

 

ARTIKEL 10: RECLAMES / KLACHTEN

 1. De koper dient bij de in ontvangstneming van de zaken te controleren of de zaken met de bestelling c.q. de opdracht overeenstemmen.
 2. Reclames met betrekking tot geleverde zaken worden door leverancier slechts in behandeling genomen indien zij bij gebreken of beschadigingen binnen 8 dagen na levering, schriftelijk ter kennis van leverancier zijn gebracht zoals bij voorkeur middels de retourformulier op de website. Reclames ter zake van facturen dienen uiterlijk veertien dagen voor de vervaldag schriftelijk ter kennis van leverancier te zijn gebracht.
 3. Het reclamerecht omvat ten hoogste de aanspraak op vervanging van de geleverde zaken of herstel van het gebrek, zulks naar keuze en oordeel van de leverancier.
 4. Na het verstrijken van de onder lid 2 van dit artikel genoemde termijnen wordt de koper geacht de geleverde zaken te hebben aanvaard en met de verzonden facturen te hebben ingestemd.

 

ARTIKEL 11: RETOUREN / TERUGZENDINGEN

 1. Indien artikelen door de koper foutief besteld zijn, worden deze alleen retour genomen wanneer dit standaard voorraad artikelen betreft.
 2. Foutief bestelde artikelen kunnen binnen 8 dagen na levering geretourneerd worden. Voorafgaand dient een retourformulier te worden ingevuld voorzien van een door de leverancier verstrekt RMA nummer. In dit geval wordt 90% van het aankoopbedrag gecrediteerd, tenzij de fout bij de leverancier ligt. Na deze termijn worden retouren niet meer in behandeling genomen.
 3. Het retourneren van foutief bestelde goederen naar de leverancier is voor rekening van de koper.
 4. Een restocking fee van 10% wordt in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van foutief bestelde goederen.
 5. Alleen onbeschadigde artikelen in de originele verpakking kunnen worden geretourneerd.
 6. Steriele producten en/of medicijnen worden in geen enkel geval retour genomen.

 

ARTIKEL 12: LEVERTIJD, RISICO

 1. Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de koper nimmer recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, of op annulering van het order, of op verandering van de betaalvoorwaarden, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de leverancier.
 2. Levering van de zaken boven een waarde van € 140,- of € 75,- bij bestellingen via de webshop geschiedt franco vestigingsplaats van de koper, dan wel op een door koper aan te wijzen andere plaats in Nederland of België. Tenzij het een spoedopdracht betreft in opdracht van de koper. Eerst bij levering van de zaken gaat het risico van de zaken op de koper over, het eigendom na betaling conform Art.9.1.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken buiten Nederland of België af fabriek.
 4. De leverancier is gerechtigd een bestelling of opdracht in zijn geheel, dan wel in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de koper worden gefactureerd.

 

ARTIKEL 13: OVERMACHT, OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Indien de leverancier door overmacht of door andere buitengewone omstandigheden, zoals werkstaking, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en/of halffabricaten, havenstakingen, wegblokkades en brand, bij leverancier of wel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met koper na te komen, heeft leverancier het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. De koper is in dat geval echter niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 2. Alle vorderingen van de leverancier zijn terstond en geheel opeisbaar indien de koper zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien de koper door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. De leverancier heeft in dat geval het recht de overeenkomst met de koper met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

 1. De door leverancier geleverde zaken dienen overeenkomstig de instructie en/of de op/in de verpakking aangegeven gebruiksaanwijzing te worden gebruikt en/of verwerkt.
 2. De leverancier kan door de koper en/of door afnemers van de koper niet aansprakelijk worden gehouden voor door deze afnemers geleden schade in verband met o.a. de conditie, (bij)werkingen en/of andere tekortkomingen in de meest ruime zin van het woord, voor door leverancier geproduceerde zaken en/of door leverancier van derden betrokken, doch doorgeleverde, (eind)producten, tenzij de Wet uitdrukkelijk aangeeft dat aansprakelijkheid ter zake wel bij de leverancier berust.
 3. Enige mondelinge en/of schriftelijke uitlating van leverancier ter zake van de behandeling, eigenschappen, kwaliteit, samenstelling, toepassingsvormen van de zaken in de meest ruime zin van het woord, gelden slechts dan als garantie indien zij uitdrukkelijk met die bedoeling zijn gedaan.
 4. Verdere aansprakelijkheid voor schade, anders dan in dit artikel genoemd, wordt uitgesloten, tenzij de koper bewijst dat de schade is veroorzaakt door de grove schuld of nalatigheid van leverancier.
 5. De uit lid 4 van dit artikel voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag ter grootte van het op de geleverde zaken, die de schade hebben veroorzaakt, gefactureerde bedrag in de hoofdsom. Elke verdere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade en/of immateriële schade.
 6. De leverancier is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites van andere leveranciers en fabrikanten waarnaar zij informatief verwijst via de links in haar internetsite.

 

ARTIKEL 15: OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

De koper is verplicht de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van diens faillissement dan wel indien de koper om welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op iedere overeenkomst tussen leverancier en koper is uitsluitend voor Vandeputte Medical B.V. resp. Vandeputte Medical N.V. het Nederlands dan wel het Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het WeensKoopverdrag (CISG) is uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen leverancier en de koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Utrecht voor Vandeputte Medical B.V. en deze van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen voor Vandeputte Medical N.V., of, zulks ter keuze van leverancier, aan de bevoegde Rechter in de woonplaats van de koper.
 3. Voor Nederland zijn deze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Utrecht onder het nr.; 30127675

 

Versie: 01/2016